דף הבית תכונות מחירים צור קשר כניסה למערכת
תקנון שימוש באתר


מבוא וכללי

מסר-עשר בע"מ הינה חברה שהקימה מיזם לצורך הפצת דיוור אלקטרוני מורשה באמצעות אתר אינטרנט. האתר מפותח ומופעל ע"י חברת מסר-עשר בע"מ (להלן החברה) אתר האינטרנט של החברה פועל בכתובת www.mesereser.com

תקנון השימוש באתר (להלן :"התקנון" ) מהווה הסכם מחייב בין המשתמש לבין החברה . עצם השימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לאמור בתקנון.

שימוש באתר

הרישיון להשתמש באתר ניתן לשימוש המשתמש הרשום בלבד ואסור להעביר את זכויות השימוש לצד ג' כלשהוא ..

חל איסור מוחלט לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

הצהרות והתחייבויות המשתמשים

המשתמשים מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

לציית לתקנון במלואו במסגרת שימושם באתר

לציית להוראות כל דין במסגרת שימושם באתר

לא להשתמש במערכת להפצת תכנים פורנוגרפיים , הימורים או כל נושא האסור בפרסום על פי חוקי ישראל.

לא להשתמש באתר כדי לשלוח הודעות לנמענים שפרטי ההתקשרות עימם הושגו שלא כדין ,או שהושגו שלא במישרין .

כי כל מידע שימסרו לצורך רישום כבעל חשבון לרבות נתוני כרטיס אשראי יהיה אמיתי ומדוייק.

המשתמשים מאשרים, כי הם מודעים להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, (להלן – "חוק הגנת הפרטיות"). המשתמשים מתחייבים לפעול באתר על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות.

המשתמשים מאשרים , כי הם מודעים להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. המשתמשים מתחייבים בכל פעולותיהם בקשר לאתר לפעול על פי הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת ולהימנע מכל פרסום אסורומכל משלוח של "דואר זבל" .


הגבלת אחריות

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמשים ו/או לצדדים ג' כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי החברה, על מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות ביחס לכל נזק ו/או כל תוצאה ישירה או עקיפה שתיגרם למשתמש , לרכושו או לכל צד שלישי בשל השימוש במערכת ובאתר.

תנאים להזמנת שירותים

משתמש רשאי להזמין שירותים בתשלום מהאתר.הזמנת השירותים תיעשה במשלוח הודעה אלקטרונית לכתובת האתר .

התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי של המזמין. ניתן להעביר את פרטי כרטיס האשראי בצורה מאובטחת דרך האינטרנט או ברכישה טלפונית.

הפעלת החשבון תבוצע באמצעות דואר אלקטרוני או דרך האתר.
ביטול הזמנה יעשה באמצעות פניה לחברה דרך האתר. החברה תאפשר לבטל הזמנה רק במידה והשירות שניתן היה פגום או במידה והוראת הביטול ניתנה בטרם מתן השירות .

שינויים באתר ובשירותים

החברה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש למשתמשים .

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות תקנון זה לרבות תנאי שימוש אלה ללא כל הודעה מוקדמת ע"י עדכון תקנון זה מעת לעת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, או חלק מהם , גם ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן .

שונות

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבית משפט השלום בתל-אביב יפו.

החברה תהיה רשאית למסור הודעות למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת המשתמש ו/או באמצעות שיחת טלפון ו/או באמצעות מכתב בדואר .

המשתמש יוכל למסור הודעות לחברה אך ורק באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת info@mesereser.com ו/או באמצעות הדואר לכתובת הר כנען 652, מודיעין מכבים רעות .

החברה תהיה רשאית למכור ו/או להמחות את זכויותיה לצד ג ' מבלי צורך בקבלת הסכמת המשתמשים .